Partnerplan 20-25

Het ‘Partnerplan 20-25’ omvat het eerste operationeel programma dat voortvloeit uit het ‘Masterplan 20-40’. Daar waar het Masterplan een langetermijnvisie uitstippelt met een tijdshorizon van 20 jaar, heeft het Partnerplan ’20-25’ een tijdshorizon van 5 jaar met als doel om binnen de Nationaal Park Coalitie van 32 partners de prioritaire acties, werk- & financieringsafspraken vast te leggen die leiden tot concrete realisaties om het Nationaal Park Hoge Kempen groter, mooier en sterker te maken.
In het OPERATIONEEL PROGRAMMA worden de 5 ambities, samen goed voor 150 concrete uitvoeringsacties opgelijst met telkens een overzicht van de betrokken partners.

In het INVESTERINGSPROGRAMMA wordt per doel, per ambitie en per partnerniveau een overzicht gegeven van de geraamde, de voorziene en de openstaande financiering. 
In de PARTNERFICHES worden alle 32 partners uit de Nationaal Park Coalitie voorgesteld. Per partner volgt een overzicht van de betrokken doelstellingen, de prioritaire acties en de vertegenwoordigers in de overlegstructuren (Stuurgroep, Mastergroep en Themagroepen) van het Nationaal Park Hoge Kempen, met als doel om het Partnerplan 20-25 uit te voeren. 

Dit Partnerplan 20-25 bevat opgaves geformuleerd door en voor de NATIONAAL PARK COALITIE (=gebiedscoalitie) van gemeentebesturen, provinciebestuur Limburg, administraties van de Vlaamse Overheid, natuurverenigingen en overige lokale partners. Omdat acties en financiële begrotingen steeds in evolutie zijn geeft dit partnerplan een momentopname weer, dat jaarlijks zal worden geëvalueerd en bijgesteld.