Goede huisvaders

Het Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt vzw, Limburgs Landschap vzw en Orchis vzw zetten zich dagelijks in voor het beheer van hun terreinen. Met veel kennis, ervaring en inzet wordt er gewerkt aan meer en betere natuur in het Nationaal Park. Soorten die het moeilijk hebben krijgen een duwtje, ongewenste indringers worden bestreden.

Agentschap Natuur & Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse Overheid is verantwoordelijk voor het beheer van een groot deel van de publieke eigendommen in het Nationaal Park Hoge Kempen. Elke dag werken ze aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur, bossen en groen.

Het ANB is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42 300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien het Agentschap ook anderen helpt bij het beheren van hun domeinen, gaat het in totaal om zo’n 74 000 hectare bos- en natuurgebied.

Naast beheer staat het ANB in voor de realisatie van het natuur- en bosbeleid en zorgt ze voor sturing en coördinatie van de uitvoering van de beleidsmaatregelen. Door samenwerking met verschillende partners wordt een groter draagvlak voor natuur gecreëerd. Het ANB subsidieert onder andere het projectbureau Nationaal Park Hoge Kempen om een brug te slaan tussen de gebruiker en natuur. Bij het duurzaam beheer van de Vlaamse natuur is het ANB een belangrijke verdediger van de kwetsbare fauna en flora, zonder blind te zijn voor de maatschappelijke vragen. Het is haar taak te streven naar een evenwicht tussen soms schijnbaar tegengestelde belangen: natuurbehoud, materiaalproductie, wetenschap,…

Zo gaan we voor de missie van het Agentschap voor Natuur en Bos: ‘Meer en betere natuur samen met u.’

Meer info:
Agentschap voor Natuur en Bos - Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt
T: +32 11 74 24 50 - E: lim.anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Limburgs Landschap VZW

Limburgs Landschap vzw streeft sinds 1971 naar meer natuur in Limburg. In de eerste plaats gebeurt dat door natuurgebieden aan te kopen, te beheren en in te richten.

Daarnaast laat de vereniging iedereen kennismaken met haar natuur door de beheerde gebieden zoveel mogelijk open te stellen. Intussen heeft Limburgs Landschap vzw meer dan 2300 hectare natuur onder haar hoede en dat breidt nog elke dag uit!

Wil je de aankoop van nog meer natuur steunen? Dat kan door lid te worden!

Meer info:
Dekenstraat 39, 3550 Heusden-Zolder
T: +32 11 53 02 50 - E: info@limburgs-landschap.be
www.limburgs-landschap.be

Natuurpunt vzw

Natuurpunt wil meer natuur: natuurlijk moet er ruimte zijn om te wonen, te werken en ons te verplaatsen, maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood de mensen hebben aan groen en natuur.

Dankzij de inspanningen van Natuurpunt blijven unieke stroken bos, heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen gevrijwaard.

Natuurpunt wil betere natuur: door deskundig beheer slagen de vrijwilligers van Natuurpunt er in de soortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen. Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere levenskansen.

Natuur voor iedereen: Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.

Meer info:
Michiel Coxystraat 11, 2800 Mechelen
T: +32 15 29 72 20 - E: info@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be 

Orchis vzw

Orchis vzw is een regionale natuur- en milieuvereniging die zich inzet voor de bescherming en het behoud van natuur en milieu in Limburg. Daarom voert zij een verantwoord beheer in ecologisch waardevolle gebieden die zij in eigendom verwerft of huurt van derden; zij organiseert natuureducatieve activiteiten voor jong en oud en verleent advies op het vlak van leefmilieu en ruimtelijke ordening.

Jammer genoeg vermindert de oppervlakte aan natuur waarbinnen planten en dieren zich kunnen handhaven nog steeds. Opdat bepaalde zeldzame soorten zouden kunnen overleven is het dus noodzakelijk dat we de natuur helpen zodat bepaalde soorten niet verdwijnen onder de dominantie van veel voorkomende soorten. Een goed maaibeheer is hier een voorbeeld van. In verschillende gebieden van Orchis waar een maaibeheer al dan niet gecombineerd met begrazingsbeheer toegepast wordt, neemt de soortenvariatie van jaar tot jaar toe.

Meer info:
Perronstraat 1, 3740 Bilzen
T: +32 89 50 10 19 - E: info@orchisvzw.be
www.orchisvzw.be