Het Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt vzw, Limburgs Landschap vzw en Orchis vzw zetten zich dagelijks in voor het beheer van hun terreinen. Met veel kennis, ervaring en inzet wordt er gewerkt aan meer en betere natuur in het Nationaal Park. Soorten die het moeilijk hebben krijgen een duwtje, ongewenste indringers worden bestreden.

Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid is verantwoordelijk voor het beheer van een groot deel van de publieke eigendommen in het Nationaal Park Hoge Kempen. 

Het Agentschap streeft naar een zo natuurlijk mogelijk, zichzelf regulerend ecosysteem, zonder echter de grote culturele waarde van het West-Europese heidelandschap uit het oog te verliezen. Zo worden plaatselijk té oude heide afgemaaid, een té sterke woekering van grassen weggeschraapt (= plaggen) en plaatselijk bomen gekapt. Door deze drastische ingrepen in ruimte en tijd te spreiden, ontstaat er voor mens en natuur een grote variatie aan biotopen.

De omringende bossen worden behouden, maar worden door gerichte dunningen en door het bestrijden van enkele pestsoorten zoals Amerikaanse Vogelkers en Amerikaanse eik, natuurvriendelijker ingericht. 
Door het maken van open plekken en meer gevarieerde bosranden, komt er meer licht in de erg donkere en voor mens en natuur weinig aantrekkelijke naaldhoutplantages.

Een groot deel van het Nationaal Park behoort bovendien tot het Natura 2000-netwerk, het Europese netwerk van erg waardevolle natuurgebieden. Wil je weten waar het Agentschap voor Natuur en Bos op het vlak van Natura 2000 mee bezig is? Neem dan zeker eens een kijkje op www.natura2000.vlaanderen.be.

Voor meer info over het beheer kan je terecht bij:

Agentschap voor Natuur en Bos - Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt
T: +32 11 74 24 50 - E:
www.natuurenbos.be

Samen voor méér en betere natuur

Ondanks de uitgestrektheid en de grote verscheidenheid van het Nationaal Park zijn er soorten en vegetaties die een duwtje in de rug nodig hebben. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft samen met alle partners en gebruikers van het Nationaal Park een plan opgesteld om de natuur verder te verbeteren: het Natuurrichtplan Hoge Kempen. Om dit te realiseren wordt er meer variatie gebracht in de bossen, het heidelandschap vergroot, de kwaliteit ervan verbeterd en de verschillende heideterreinen opnieuw met elkaar verbonden.

De uitvoering van dit plan leidt tot een toename van de doelsoorten zoals zadelsprinkhaan, grauwe klauwier en heikikker. Maar ook vele andere soorten doen het opnieuw beter. Zelfs de in Vlaanderen ooit uitgestorven gevlekte witsnuitlibel is teruggekeerd. Kortom het doel is een meer aantrekkelijk landschap te creëren om ervoor te zorgen dat de verschillende functies van de natuur een beetje gecombineerd worden. Zo kan houtopbrengst gerealiseerd blijven maar wordt ook de biodiversiteit verhoogd en kunnen mensen blijven genieten van een mooi en divers landschap.

 

Ontdek het Nationaal Park met boswachter Jos Gorissen

Ontdek het Nationaal Park met boswachter Jos Gorissen

Natuur is een werkwoord: heidebeheer

Heidebeheer
Beheer voor de grauwe klauwier
Boxexploitatie
Brandweeroefening